недеља, 05. јануар 2014.

JАВНИ КОНКУРС за финансирање програма од јавног интереса из буџета општине Смедеревска ПаланкаНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС“ бр. 51/2009),  члана члана 4. став 2 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса (''Службени лист општине Смедеревска Паланка'' бр. /2013)и члана 44 Статута општине Смедеревска Паланка (''Службени лист општине Смедеревска Паланка'', бр.30/08, 15/09 и 8/11)
   Председник општине Смедеревска Паланка расписује:I          Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Смедеревска Паланка за 2014. годину предвиђених у Разделу  2. Председник општине, функција 160- опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту , позиција 45 расходног дела буџета, економска класификација 481 -Дотације невладиним организацијама –у износу од 10.000.000,оо динара.

II         Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Смедеревска Паланка.

III      Удружењима из става II овог јавног конкурса средства се опредељују у наведеним износима (у динарима) и могу да се користе за реализацију програма из следећих области:
            1. Социјалне заштите, у износ од 200.000,оо динара
   2. Борачко – инвалидска заштита, у износу од 800.000,оо динара
   3. Заштите лица са инвалидитетом у износу од 300.000,оо динара
   4. Заштите здравља у износу од 200.000,оо динара
   5. Подстицање наталитета у износу од 200.000,оо динара
   6. Друштвене бриге о деци и младима у износу од 600.000,оо динара
   7. Друштвене бриге о старим особама у износу од 400.000,оо динара
   8. Заштите интерно расељених и избеглих, у износу од 500.000,оо  динара
   9. Образовање, у износу од 500.000,оо динара
   10.Очување народних обичаја, традиције и народног стваралаштва у износу од     5.300.000,оо динара
   11. Подстицање и развој пољопривреде у износу од 600.000,оо  динара
   12. Хуманитарни програми у износу од  400.000,оо динара

IV      Услови за избор програма  који се финансирају из буџета општине Смедеревска Паланка су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;
-подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;
- усмереност ка што већем броју корисника;

Критеријуми за избор програма који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Смедеревска Паланка су:
1) квалитет, значај и садржајна иновативност,
2) усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса,
3) капацитет подносиоца програма ( материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.),
4) одрживост програма,
5) обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора,
6) обезбеђено партнерство,
7) реалан финансијски план за предложени програм.

    Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком "Пријава на Конкурс за финансирање програма од јавног интереса"
За сваки програм,  подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о упису у регистар код надлежног органа,
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
-детаљан опис програма,  за чије финансирање се подноси пријава,
- буџет програма, одн. пројекта
- потписане  протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту ако се пројекат тако реализује,
-          кратак опис активности реализованих програма организације са потврдом о броју чланова и материјалном и кадровском опремљеношћу
-          доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује

VI    Комплетна конкурсна документација се доставља у једној затвореној коверти.
Пријаве се предају на писарници Општинске управе општине Смедеревска Паланка или поштом на адресу: Општина Смедеревска Паланка, Вука Караџића бр.25  - председнику општине за избор програма од јавног интереса. најкасније до  31.01.2014. године.
Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.
Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у  просторијама општине Смедеревској Паланци  или са званичне интернет презентације општине www.smederevskapalanka.rs


VII     Програм се мора реализовати до 31.децембра 2014. године.
Удружење, корисник средстава је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.
Реализатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај о реализацији и доставе доказе о наменском коришћењу средстава, у складу са закљученим Уговором.
Извештај о реализацији програма, подноси се Комисији на обрасцу "Извештај о реализацији програма"
Извештај се подноси у штампаном облику, предајом на писарници Општинске управе или се шаље поштом.
Јавни конкурс се објављује  у локалном медију (Радио телевизија Јасеница), огласној табли Општинске управе и на званичној интернет страници www.smederevskapalanka.rs.
 Списак одобрених програма по конкурсу биће објављен на званичној интернет презентацији www.smederevskapalanka.rs.
За све ближе информације обратити се на телефон: 026/321-001.

Број: 400-620/2013-01-  од 31.12.2013. године
                                                                     
                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК
Општина Смедеревска Паланка
Радослав Милојичић- Кена
1 коментар:

  1. Две примедба на конкурс: чини ми се да је дискриминативна одредба која право предлагања односно конкурисања ограничава по два основа: 1. на удружења грађана само са територије општине Смедеревска Паланка, и 2. Што право конкурисања имају само правна а не и физичка лица! Према томе, конкурс би требало пон иштити јер јер јасно да се иза дискриминаторних одредби конкурса који наводно поштује законске обавезе објављивања и оглашавања очигледно крију неки посебни интереси чим конкурс у старту прави овакав вид дискриминације. Подсетио бих грађане на случај са таксистима када је неко помислио да је држава у држави и да сем таксиста из Смедеревске Паланке нико други не може да обавља ту делатност што је онако лаконски оборено пред судом и плаћене велике казне.Сада је исти случај. Иза стоји или демагогија или некакве намере које немају много везе ни са законитошћу ни са етиком!

    ОдговориИзбриши